Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Horsting Mengvoeders B.V.

1.Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, verder “Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

I Horsting

Horsting Mengvoeders BV, gevestigd aan de Molenweg 10, 7035 CL te Kilder
BTW-indentificatienummer: NL 802014124B01

KvK nummer: 09079209;

II Afnemer

       Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Horsting een overeenkomst aangaat of aan wie Horsting een offerte of aanbieding doet;

III Consument

       Iedere Afnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

IV Overeenkomst op afstand

       De overeenkomst waarbij, in het kader van een door Horsting georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

V Techniek voor communicatie op afstand

       Een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

VI Herroepingsrecht

       Het recht van de Consument om gedurende zeven werkdagen na ontvangst van een door Horsting geleverde zaak af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.2 De voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elk aanbod van Horsting, op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Horsting en Afnemer en op alle overige (rechts)handelingen van Horsting en Afnemer.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

1.4 Behoudens schriftelijke aanvaarding door Horsting si de toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van Afnemer uitgesloten.

 1. Offertes en aanbiedingen

2.1 De offerte of de aanbieding bevat een nauwkeurige omschrijving van identiteit en adres van de offrerende c.q. aanbiedende partij, de aangeboden producten, de prijs inclusief belastingen, kosten van aflevering, de wijze van betaling en aflevering of uitvoering van de overeenkomst, het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht en de termijn voor de aanvaarding van het aanbod c.q. de termijn waarbinnen de prijs gestand wordt gedaan.

2.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte of aanbieding binden Horsting niet.

 1. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van de offerte of het aanbod van Horsting en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, onder voorbehoud van het bepaalde in dit artikel.

3.2 Horsting kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van die feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Horsting op basis daarvan goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.3 Horsting zal uiterlijk bij aflevering aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze dor de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, doen toekomen:

 • de gegevens vermeld in artikel 2.1 van deze Voorwaarden, tenzij deze reeds voor uitvoering van de overeenkomst aan de Consument zijn verstrekt;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel de melding dat het Herroepingsrecht is uitgesloten;
 • het bezoekadres van Horsting waar de Consument met klachten en reclames terecht kan;
 • informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 1. Herroepingsrecht Consumenten

4.1 Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door hem aangewezen vertegenwoordiger.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan Horsting retourneren, conform de door Horsting verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.4 Indien de Consument een bedrag betaald heeft zal Horsting dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

4.5 Horsting kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor producten:

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Horsting geen invloed heeft;

 • die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, waaronder begrepen afgeknipte producten (zoals maar niet beperkt tot kabel, touw of (tuin)slangen;
 • die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • zijnde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • zijnde kranten en tijdschriften.
 1. Prijzen

5.1 De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

5.2 Prijzen worden gedurende de geldigheidsduur van de offerte of aanbieding niet verhoogd behoudens ten gevolge van veranderingen in BTW tarieven.

5.3 In afwijking van het vorige lid kan Horsting producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Horsting geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel voormelde prijzen richtprijzen betreffen, worden in de offerte of de aanbieding vermeld.

5.4 Na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering, heeft Horsting het recht prijsverhogingen door te voeren, indien de omstandigheden waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder mee begrepen; vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst doch voor aflevering, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

5.5 Verleende kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Horsting op geen enkele wijze ten aanzien van latere overeenkomsten.

 1. Levering

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een besteld product niet meer voorradig is, meldt Horsting dat ten spoedigste aan Afnemer. Tenzij Horsting gebruikt maakt van haar bevoegdheid op grond van artikellid 6.7 geldt een dergelijke melding tevens als ontbinding van de overeenkomst, zonder dat daardoor enig recht op of verplichting tot betaling van schadevergoeding ontstaat.

6.2 Tenzij Horsting voor totstandkoming van de overeenkomst een langere leveringstermijn heeft opgegeven danwel partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen, zal Horsting geaccepteerd bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de levering niet (in zijn geheel) binnen de leveringstermijn kan plaatsvinden, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Consument heeft alsdan het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Het recht tot ontbinding komt de Consument niet toe, wanneer de vertraging in de levering niet aan Horsting kan worden toegerekend.

6.4 De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door Horsting van de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat Horsting een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

6.5 In geval van ontbinding conform artikellid 6.1 zal Horsting het bedrag dat de Consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

6.6 Horsting is ten allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren, onverminderd haar verplichtingen ten aanzien van de leveringstermijn.

6.7 Indien tijdige levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn heeft Horsting de bevoegdheid een product van gelijke kwaliteit en prijs te leveren. Indien de Consument in dat geval gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor rekening van Horsting. De Consument wordt over de levering van een vervangend product en de daaraan verbonden gevolgen krachtens dit artikellid door Horsting op duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis gesteld.

6.8 Levering geschied aan het adres dat afnemer aan Horsting kenbaar heeft gemaakt, tenzij voor totstandkoming van de overeenkomst door Horsting is aangegeven dat levering geschiedt af bedrijf van een vestiging van Horsting of wanneer levering af bedrijf is overeengekomen.

6.9 Bij aflevering aan Afnemer of aan een vooraf aangewezen en aan Horsting bekend gemaakte vertegenwoordiger, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van producten over op Afnemer.

 1. Betaling

7.1Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2 Wanneer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is bedongen, kan Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.3 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Horsting te melden.

7.4 In geval van wanbetaling van Afnemer heeft Horsting behoudens wettelijke beperkingen het recht om vooraf aan Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten en wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

7.5 Alle aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendom van producten gaat ondanks de feitelijke aflevering, pas over of Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens overeenkomst aan Horsting verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom en andere kosten en renten.

8.2 Voordat de eigendom van producten op Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de producten  te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een derde te bezwaren.

8.3 Zolang Horsting eigenaar van de producten is, zal Afnemer Horsting onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten. Bovendien zal afnemer Horsting op eerste verzoek van Horsting mededelen waar de Horsting in eigendom toebehorende producten zich bevinden.

8.4 Bij beslag op (deel van) de producten, surseance van betaling of faillissement van Afnemer, zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de eigendomsrechten van Horsting.

8.5 Indien een voor zover Afnemer de overeengekomen prijs voor geleverde producten niet heeft betaald, is Afnemer, indien hij de door Horsting geleverde producten aan derden heeft doorgeleverd, verplicht op eerste verzoek van Horsting alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Horsting op alle vorderingen van Afnemer op dei derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Horsting uit hoofde van de overeenkomst of de wet.

 1. Garantie/reclames

9.1 Indien Horsting producten aan afnemer levert die Horsting van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Horsting is niet tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Horsting ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.

9.2 Afnemer is gehouden direct na levering de producten te controleren op eventuele gebreken.

9.3 Reclames met betrekking tot gebreken in de geleverde producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de betreffende producten, danwel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Horsting kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan.

9.4 Een reclame als bedoeld in voorgaande artikellid schort betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

9.5 In afwijking van artikellid 9.3 dienen reclames inzake houdbaarheid gebonden artikelen binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Jegens een Afnemer niet zijnde een Consument is de aansprakelijkheid van Horsting beperkt tot het factuurbedrag voor het gebrekkige product c.q. het factuurbedrag voor de overeenkomst die gebrekkig is uitgevoerd met een maximum van € 10.000,-. De aansprakelijk is voorts in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor Horsting in het desbetreffende geval is verzekerd vermeerderd met haar eigen risico.

10.2 Jegens een Afnemer niet zijnde een consument is Horsting nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede wordt begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 1. Overmacht

11.1 Indien Horsting door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan     voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

11.2 Indien de overmachtstoestand 1 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op of enige verplichting tot betaling van schadevergoeding ontstaat, ook niet als Horsting als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.3 Horsting zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtssituatie op de hoogte stellen.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Horsting onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen  jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Horsting kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door toeleveranciers van Horsting en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het onderbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter

12.1 Op de overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter  te Arnhem, met dien verstande dat Horsting het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.